งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2566

        นายสังวร ทาอุด นา

อ่านเพิ่มเติม »