แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม »