แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม »