จดหมายข่าว

จดหมายข่าว เรื่อง โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว (กองคลัง ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.แม่นาเติง) ประจำเดือน เมษายน 2566 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว (กองคลัง ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.แม่นาเติง) ประจำเดือน เมษายน 2566 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »