ข้อบัญญัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

อ่านเพิ่มเติม »