โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปายวิทยาคาร) ณ อบต.แม่นาเติง, ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญภายในตำบลแม่นาเติง

|

        วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษหญ้าและใบไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง, ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญภายในตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน