โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การทำข้าวหย่ากู๊)

|

            วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายสงวน ศรีธิปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางจริยา คำเขียว เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำข้าวหย่ากู๊ แก่ตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลแม่นาเติง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง