โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

            วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวยุวธิดา เทพจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการโครเชต์ผ้าไหม แก่ประชาชนผู้มีความสนใจภายในตำบลแม่นาเติง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง