โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 ณ บ้านไทรงาม หมู่ 10 ตำบลแม่นาเติง

|

            วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 ให้กับผู้พิการภายในหมู่บ้านไทรงาม หมู่ 10 ตำบลแม่นาเติง จำนวน 1 ราย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 40,000 บาท การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้นำชุมชน, ส.อบต., เจ้าหน้าที่ทหารค่ายโสณบัณฑิต (ร.7 พัน 5), ท้องถิ่นอำเภอปาย และประชาชน ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการดังกล่าว