โครงการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการรับทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

|

        วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยนายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้นายวรินทร สีวลี รองนายก อบต.แม่นาเติง เป็นประธานพิธิเปิดโครงการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการรับทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ความรู้ข้อมูลถังขยะเปียกในครัวเรือนในการเตรียมทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิต แก่พนักงานส่วนตำบล, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, คณะครู และเจ้าหน้าที่หน่วยราชการอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน