อบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี)

|

        เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร, พนักงานภายในสำนักงาน อบต. และคณะครู นักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แม่นาเติง ร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี) เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อภายในองค์กรได้