โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

            วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้ นายผดุง ยานะรินทร์ เลขานุการนายก อบต.แม่นาเติง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวิทยากรประจำหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลปาย สาธิตการใช้งานอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.แม่นาเติง ได้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบเหตุคนอื่นได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง