อบต.แม่นาเติง ยินดีต้อนรับนักเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น ปี พ.ศ.2565

|

        วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ยินดีต้อนรับ นางสาวเกศสุดา จ่านะ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนปายวิทยาคาร เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้น (จำนวน 13 วัน) ระหว่างวันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2565 งานธุรการและงานอื่นๆ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน