อบต.แม่นาเติง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

|

              วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร. ภายในตำบลแม่นาเติง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปาย บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ