ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2566

|

        นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง และคณะครูฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป