ศพด.ในสังกัด อบบต.แม่นาเติง จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก สำหรับเด็กปฐมวัย “หนูน้อยรักษ์ฟัน”

|

            วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก สำหรับเด็กปฐมวัย “หนูน้อยรักษ์ฟัน” โดยมีทันตแพทย์อรรถพล กองปัน พร้อมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 ท่าน จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลปาย ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียน