พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวัย Teen วัยใส ใส่ใจก่อน Love ประจำปีงบประมาณ 2565

|

        วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง มอบหมายให้งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรม โครงการวัย Teen วัยใส ใส่ใจก่อน Love ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่นาเติง และสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาเติง โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน