พิธิเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2565

|

         วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยนายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้นายวรินทร สีวลี รองนายก อบต.แม่นาเติง เป็นประธานพิธิเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวิทยากรประจำหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากเทศบาลตำบลปาย มาให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน อบต.แม่นาเติง ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้นและมีการฝึกอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี รวดเร็ว และปลอดภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาเติง