ประชาสัมพันธ์ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

|

        การคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ทารกไทยเสียชีวิตหรือพิการ ภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกน้ำหนัก<2,000 กรัม ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง โรคจอตาเจริญเติบโตผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง และโรคลำไส้เน่าเปื่อย ทารกจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากครอบครัวและภาครัฐต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 ปี ส่งภาระงบประมาณต่อสังคมและประเทศชาติ

         จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประมาณร้อยละ 60-70 ของหญิงคลอดบุตรก่อนกำหนดมีอายุในช่วง 20 – 34 ปี เมื่อได้สอบถามคุณแม่ในระยะหลังคลอด พบว่า มากกว่าครึ่งยังไม่มีความรู้เรื่อง “ภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด” เป็นเหตุให้เดินทางมารับการรักษาล่าช้า แพทย์จึงไม่สามารถยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้สำเร็จ

         ด้วยเหตุนี้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จึงต้องการขับเคลื่อนความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ให้ถูกส่งมอบไปให้กับประชากรทุกคน เพราะจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน สังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย ต่อไป

* 4 ประเด็นหลักในการสื่อสารสู่สังคม….

*ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

        ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร