ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่อายุ 60 ปี 10 วันขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ที่เป็นบัตรประชาชน เตรียมรับเงิน #โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน รับสูงสุุด 600 บาท

|

เกิดก่อน 1 เม.ย.2506              ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 600 บาท
เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 500 บาท
เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506   ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 400 บาท
เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506   ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 300 บาท
เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506    ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 200 บาท
เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506    ได้รับสิทธิเดือน ก.ย.2566 จำนวน 100 บาท
………………………………………………………………

📣📣นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566

“ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/
และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว