ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566

|

        หากประสงค์ทำงานต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5) พร้อมเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุไม่เกิน 120 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2565 – 13 ก.พ. 2566