ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

|

          9 บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ ได้แก่

          – เพลง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋        (ขับร้องโดย : เหมียว ธนภร)
          – เพลง ม่วนซื่นโฮแซว       (ขับร้องโดย : บุญตา เมืองใหม่)
          – เพลง บายใจหรอย           (ขับร้องโดย : โกไข่)
          – เพลง ชื่นใจฮิ                    (ขับร้องโดย : แช่ม แช่มรัมย์)
          – เพลง ดีต่อใจ                    (ขับร้องโดย : เสรี รุ่งสว่าง)
          – เพลง เกิดมาเป็นนายกฯ   (ขับร้องโดย : ดำรง วงศ์ทอง)
          – เพลง คิดถึง อปพร. คนดี  (ขับร้องโดย : หนู มิสเตอร์)
          – เพลง Change for Good  (ขับร้องโดย : ไก่ เดอะวอยซ์)
          – เพลง รี รี รี                        (ขับร้องโดย : โกไข่ และเยาวชน)