ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

|

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง มีผลการประเมินด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาที่มีผลการประเมินเต็ม 100 คะแนน