ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Kick Off “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” อำเภอปาย

|

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” อำเภอปาย โดยการดูแลรักษาความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งมีการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาความสะอาด การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกดอกไม้ การปลูกผักสวนครัว เป็นต้น