ประกาศ อบต.แม่นาเติง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจลอง ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เนื่องจากหมู่บ้านนาจลองมีการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

|