ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เเม่นาเติง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

|