ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เเม่นาเติง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

|