ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลแม่นาเติง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|