ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

        ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน