ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พ.ศ. 2563

|