ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมอแปง – บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.460 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

|