ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง

|