จดหมายข่าว (กองคลัง ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.แม่นาเติง) ประจำเดือน เมษายน 2566 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566

|