จดหมายข่าว (กองคลัง ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.แม่นาเติง) ประจำเดือน เมษายน 2566 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

|