งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดประชุมบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|

        วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน