ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 33 พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

|