การประชุมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงานเร่งด่วนในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565

|

        วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง เชิญ นางวันทนา สุขเกษม ปลัด อบต.แม่นาเติง, หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงานเร่งด่วนในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องนายก อบต.แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน