การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

|

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ขอความกรุณาประชาชนที่เสียภาษีโปรดชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 หากไม่ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2566 จะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้: 
         1) ไม่ชำระภายในวันที่กำหนด แต่มาชำระก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับ 10%+เงินเพิ่ม1%
         2) ไม่ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับ 20%+เงินเพิ่ม 1%
         3) ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับ 40%+เงินเพิ่ม 1%