การจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

|

        วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ชั้น 2